สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลิตมหาบัณฑิตมาเป็นเวลา 37 ปี มีศิษย์เก่าที่จบจากสถาบันแห่งนี้กว่า 20,000 คน ซึ่งมีบทบาทอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่อมาศิษย์เก่าแต่ละคณะ/สำนัก/โครงการ ได้จัดตั้งสมาคมศิษย?เก่าของแต่ละคณะ/สำนัก/โครงการ รวมทั้งสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) ประมาณ 4-5 สมาคม โดยแต่ละสมาคมดำเนินกิจกรรมของตนเป็นเอกเทศ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ชุดปี 2554 ได้พยายามประสานงานให้แต่ละสมาคมศิษย์เก่ามาร่วมกัน โดยกำหนดให้นายกสมาคมศิษย์เก่าของแต่ละคณะ/สำนัก/โครงการเป็นกรรมการของสมาคม แต่สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          แม้ว่าจะมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของคณะ/สำนัก/โครงการและสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. แล้ว แต่สมาคมศิษย์เก่าและสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ยังขาดความสัมพันธ์กับสถาบัน เพราะสถาบันไม่มีหน่วยงานที่จะเชื่อมสัมพันธ์หรือประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมใด ๆ ที่ทางสถาบันต้องการความร่วมมือหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่า การจัดการกิจกรรมจึงดำเนินไปด้วยความยากลำบาก

          สถาบันจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดให้มีหน่วยงานที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศิษย์เก่าขึ้นมา ซึ่งจะเรียกชื่อเป็นการชั่วคราวว่า “สำนักงานนิด้าสัมพันธ์” และต่อไปนี้จะใช้คำว่า “สำนักงาน”