ลำดับ

 

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

รุ่น/หลักสูตร

1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท
2 นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ บริหารธุรกิจ (ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท)
3 ธนากร - สว่าง  เกษตรสุวรรณ      บริหารธุรกิจ (ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท)
4 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ    บริหารธุรกิจ (ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท)
5 คุณฤทธิ์  ธีระโกเมน บริหารธุรกิจ (ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท)
5 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   (ร่วมบริจาค 1 ล้านบาท)
6 คุณ กนกพร จารุกุลวนิช บริหารธุรกิจ  
7 พันเอก กฤษกมล มะลิทอง รัฐประศาสนศาสตร์ MPA20
8 นางสาว กฤษดา บัณฑิตย์นพรัตน์ บริหารธุรกิจ ExMBA9
9 นาย กิตติศักดิ์ เทพากร รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM5
10 นาย คมศักดิ์ วิมุตติพุทธเวช บริหารธุรกิจ MBA20
11 คุณ จำรัสลักษณ์ เทพไพฑูรย์ บริหารธุรกิจ ExMBA2
12 นาย จำลอง เจริญวัฒนากุล บริหารธุรกิจ R26
13 นพ. จิตติ ลาวัลย์ตระกูล    
14 นาง จิราพร เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ MBA R24
15 นาย จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
16 นาย จุมพฏ ตัณมณี พัฒนาการเศรษฐกิจ  
17 นาย เจนชัย แซ่ตั้ง    
18 นาย เฉลิมพล ชัยวรพงศา บริหารธุรกิจ  
19 นาย ชยวีร์ เรืองเดชสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์  
20 คุณ ชยันต์ อัคราทิตย์ บริหารธุรกิจ  
21 นาย ชลธี คชา บธ. / รศ. R24 / MPPM2
22 ดร. ชัยรัช หิรัญยะวะสิต บริหารธุรกิจ  
23 นาย ชูเกียรติ ศรีคลหนู รัฐประศาสนศาสตร์  
24 นาย ฐากร ธุระหาญ บริหารธุรกิจ YMBA23
25 นาง ฐิติมา อ้นบุตร บริหารธุรกิจ EMBA
26 คุณ ณปภา สุนนท์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์ ExMPA21
27 ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค รัฐประศาสนศาสตร์ MPA35
28 นาย ณัฐปพันธ์ วงษ์สวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM
29 นาง ดวงจันทร์ เบญจาศิริชัย รัฐประศาสนศาสตร์  
30 นางสาว เติมสุข ทองเนื้อห้า รัฐประศาสนศาสตร์  
31 นาย ธนวัฒน์ พุ่มพวง    
32 นาย ธนากร เกษตรสุวรรณ บริหารธุรกิจ R24
33 นาง นพวรรณ หล่อสุวรรณศิริ    
34 คุณ นภิต อินทร์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
35 คุณ นลินี งามเศรษฐมาศ    
36 นาง นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ บริหารธุรกิจ  
37 นาย นิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม บริหารธุรกิจ MBA R23
38 นาง นุสรา รุนสำราญ บริหารธุรกิจ  
39 นาย บรรเจิด ประสิทธิ์เพียรชัย รัฐประศาสนศาสตร์  
40 คุณ บุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล บริหารธุรกิจ YMBA2
41 คุณ บุญรักษ์ ปิ่นภูวดล บริหารธุรกิจ E06
42 นาง บุษบา พิบูลชล บริหารธุรกิจ E07
43 คุณ เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
44 นาง ประทุมมาศ เลิศนิมูลชัย รัฐประศาสนศาสตร์ MPA6 อุดร
45 นาย ประวัติ เมฆาอภิรักษ์    
46 นาย ประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี บริหารธุรกิจ Flexible2
47 นาย ปราโมทย์ ไชยอำพร บริหารธุรกิจ NIDA-WHARTON Ex
48 นาย ผาติ โกศลารักษ์ บริหารธุรกิจ YMBA3
49 นาง พจมาน รัตนศรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์  
50 นาย พนมเทียน สวันตรัจฉ์ บริหารธุรกิจ ExMBA15
51 นาย พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ รัฐประศาสนศาสตร์  
52 คุณ พศุตม์ณิชา จำปาเทศ    
53 นาง พิณฑิพย์ ลีนะกนิษฐ์ บริหารธุรกิจ  
54 นาย พีระพงษ์ ผลปรีชา บริหารธุรกิจ EMBA18
55 พลเอก ไพบูลย์ กาญจพิบูลย์    
56 พลเอก ไพศาล กตัญญู รัฐประศาสนศาสตร์  
57 นาย ภัทราวุธ สุวรรณนิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ รศ.14 สุราษฎร์ธานี
58 คุณ ภัทรา โชว์ศรี    
59 เภสัชกรหญิง ภัทราวดี เพชราภิรัชต์ บริหารธุรกิจ  
60 คุณ ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล    
61 นางสาว ภารดี เทพคายน พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
62 คุณ ภาวินี หาญสมภพ    
63 รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
64 นางสาว มัณฑนา เนียมก้องกิจ    
65 นาย ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ บริหารธุรกิจ  
66 คุณ ยศ รินากุล บริหารธุรกิจ E07
67 ดร. ราษี อานนทวิลาศ    
68 นางสาว รุ่งนภา เงางามรัตน์ บริหารธุรกิจ ExMBA09
69 ร้อยโท เรืองวงศ์ ตันติแพทยางกูร บริหารธุรกิจ YMBA10
70 นาย วรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข บริหารธุรกิจ  
71 นาง วรรณภา จิตเขษม บริหารธุรกิจ E07
72 นาย วัชรินทร์ สุระรัตน์ชัย    
73 นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร    
74 นาย วิจิตร ณ นุวงศ์    
75 นาย วิชัย สุเวชยถาวร รัฐประศาสนศาสตร์ MPA14 กทม.
76 นาย วิเชียร จิระกรานนท์ บริหารธุรกิจ  
77 พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์  
78 นาย วิเชียร เอมประเสริฐสุข รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM1
79 นาย วิรัฐ สุขชัย บริหารธุรกิจ ExMBA15
80 นาย วิรัตน์ ทองรอด บริหารธุรกิจ  
81 นาย วิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์ บริหารธุรกิจ MBA
82 นาย วิษณุ พิมบำรุง รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าสุราษฎร์
83 คุณ วิสุทธิ์ จิราธิยุต    
84 คุณ วีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ บริหารธุรกิจ  
85 คุณ ศรากร แก้วมีชัย    
86 คุณ ศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง บริหารธุรกิจ ExMBA10
87 นาง ศันสนีย์ สวันตรัจฉ์ บริหารธุรกิจ ExMBA10
88 นาง ศิริพร ลีวรรณนภาใส บริหารธุรกิจ  
89 นางสาว ศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ MPA20
90 คุณ ศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์    
91 คุณ สมชาติ วงศ์วัฒนศานต์  รัฐประศาสนศาสตร์  
92 นาย สมศักดิ์ แสงนิภา รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน
93 นาย สมศักดิ์ อาจะรียะกุล    
94 นาง สิริชนม์ สยามเนตร บริหารธุรกิจ ExMBA15
95 นาย สุกิจ ขันธสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ MPA
96 นาย สว่าง เกษตรสุวรรณ บริหารธุรกิจ การตลาด
97 คุณ สรินณา กาพย์แก้ว บริหารธุรกิจ E07
98 นาย สัญชัย นันทกิจโสภณ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน
99 นางสาว สาธวี ชื่นแสนสุข รัฐประศาสนศาสตร์  
100 นาย สิงห์ หงษ์มีเสียงศรี รัฐประศาสนศาสตร์  
101 คุณ สุนันท์ ทองสอง บริหารธุรกิจ E07
102 นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย รัฐประศาสนศาสตร์ MPA15
103 นางสาว สุภาพร สุวรรณแสงชูโต บริหารธุรกิจ  
104 นาย สุมิตร เพชราภิรัชต์ บริหารธุรกิจ  
105 ดร. สุรชัย วัฒนจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
106 นาย สุรพล จันทร์น้อย รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM
107 นาง สุรัฐชวดี รุ่งเจริญไพศาล บริหารธุรกิจ ExMBA15
108 นาย สุรินทร์ ว่องวิไลกุล บริหารธุรกิจ EMBA18
109 นาย สุริศักดิ์ หุณฑสาร    
110 ดร. สุวิทย์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์    
111 คุณ เสถียร โชคดีพาณิชย์ บริหารธุรกิจ EMBA
112 คุณ เสาวรส หาญสมภพ    
113 คุณ โสภา นนทนานันท์ บริหารธุรกิจ  
114 นาย หรรษา ชีวะพฤกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM13
115 นาย องอาจ ลิ้มสุวรรณ บริหารธุรกิจ E08
116 นาย อดิศักดิ์ สุดสวาสดิ์ บริหารธุรกิจ YMBA2
117 นาง อนุชิดา ชินศิรประภา รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ชลบุรี
118 ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ รัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D (การบริหารการพัฒนา)
119 นาย อนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์ บริหารธุรกิจ ExMBA10
120 นางสาว อภิรัตน์ สัจจานิตย์ บริหารธุรกิจ บธ.24
121 นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร บริหารธุรกิจ Flexible44-47
122 คุณ ออมสิน พิบูลวรางกูร บริหารธุรกิจ  
123 คุณ อัจฉรา จุ้ยเจริญ บริหารธุรกิจ  
124 คุณ อัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์  
125 ศิษย์เก่า MPA11 กทม. (คุณนพดล) รัฐประศาสนศาสตร์ MPA11 กทม.
126 ศิษย์เก่า MPPM16 กทม. รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM16 กทม.
127 ศิษย์เก่า MBA R14 (คุณอำนวย รุ่งศุภกฤตานนท์) รัฐประศาสนศาสตร์ MPPM16 กทม.
128 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี
129 นักศึกษา NIDA MPA UDON 18
130 คุณ ภิญญา สิทธาธิการเวชช์    
131 คุณ บุญชัย กาญจนพิมาย    
132 คุณ บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์    
133 คณะบุคคลโดยนางกมลินณี สุขศรีวงศ์ และนส.กมลวรรณ กมลนาวิน
134 รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์คณะ รัฐประศาสนศาสตร์  
135 บริษัท เม็ค อิท เรียล จำกัด
136 นาย สุริศักดิ์ หุณฑสาร    
137 บริษัท เล ซี บอย เอเชีย จำกัด
138 พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ รัฐประศาสนศาสตร์  
139 คุณ สุพจน์ หนูเนียม บริหารธุรกิจ  
140 คุณ สุจินต์ วาจากิจ รัฐประศาสนศาสตร์  
141 คุณ สมพร เชาวรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
142 นาง ชลิดา อนันตรัมพร บริหารธุรกิจ  
143 นาย ณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ รัฐประศาสนศาสตร์  
144 บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด
145 คุณ วิชัย ปิยพรธนา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
146 คุณ ธีรพร อนันตทรัพย์สิน รัฐประศาสนศาสตร์ MPA19 กทม.
147 คุณ ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์    
148 ครอบครัวทรัพย์เกิด
149 คุณ ปนันยา สิทธิกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  
150 คุณ สมบูรณ์ พรมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
151 คุณ ยุทธนา สุจริต รัฐประศาสนศาสตร์  
152 คุณ นฤมล ปาลวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์  
153 ผศ.ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
154 ศิษย์เก่า MPA 19 กทม.
155 คุณ เกรียงไกร กุลจิตติบวร รัฐประศาสนศาสตร์  
156 ครอบครัวเม่าทอง
157 คุณ สมเจตน์ จันทนา จัดการสิ่งแวดล้อม  
158 คุณ วินัย วิทยานุกุล รัฐประศาสนศาสตร์  
159 คุณ บุญชวน วิภูษณวนิช นิติศาสตร์  
160 คุณ ดำรงค์ รุ่งเรือง การจัดการการท่องเที่ยว  
161 ดร. ชัยฤทธิ์ ทองรอด จัดการสิ่งแวดล้อม  
162 คุณ นงลักษณ์ นันตวรรณกุล บริหารธุรกิจ  
163 คุณ พงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล บริหารธุรกิจ  
164 บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด บริหารธุรกิจ  
165 คุณ สุรศักดิ์ ศริบุญ รัฐประศาสนศาสตร์  
166 คุณ สโรชินี ศิริวัฒนา นิติศาสตร์  
167 ว่าที่ ไกรสร ชูแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์  
168 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวิหาร รัฐประศาสนศาสตร์  
169 พันโท สุระชัย มีหอม รัฐประศาสนศาสตร์  
170 คุณ วีระพล แสงฉวี รัฐประศาสนศาสตร์  
171 คุณ จรินทร์ นิ่มเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์  
172   คุณประยุทธ์-อมรรัตน์ มณีโชติ    
173   คุณพิมลณัฏฐ์  โชคธนากาญจน์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
173   คุณอานนท์-ขวัญมิตร  เหลืองบริบูรณ์ บริหารธุรกิจ  
174 คุณ วันชัย ปิณฑะบุตร    
175 คุณ สมณีย์ มงคลโภชน์ รัฐประศาสนศาสตร์  
176   ครอบครัวปัญญาโกเมศ บริหารธุรกิจ  
177   บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด    
178   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
179 คุณ ธนกฤต โพธิ์ทอง (จส.๙) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
180 คุณ ธีรนนท์ ชโยวรรณ    
181 คุณ ภาวินี พันธ์ลาภ    
182 คุณ สุวิทย์ ทินนโชติ    
183 คุณ วรเดช จริยะวรกุล รัฐประศาสนศาสตร์  
184 คุณ พรหมภัสสร พลคง นิติศาสตร์  
184 คุณ นิรดา วิภูษณวนิช นิติศาสตร์  
185 พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
186 พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทรรวรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
187 คุณ รัตตินันท์ นิธิสันถวะคุปต์ บริหารธุรกิจ  
188   ศิษย์เก่า FLEXIBLE MBA รุ่น 25 บริหารธุรกิจ  
189 คุณ สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม รัฐประศาสนศาสตร์  
190 คุณ ทัสรา ศักดิ์พันธ์พนม รัฐประศาสนศาสตร์  
191 คุณ ธันธ์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม รัฐประศาสนศาสตร์  
192 คุณ อารยา ศักดิ์พันธ์พนม รัฐประศาสนศาสตร์  
193 คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์    
194 คุณเสริมศรี-วิสาขา ภู่จินดา     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
195 คุณ วิสสุตา ปิณฑะบุตร    
196 คุณ กันตพงศ์ ปิณฑะบุตร    
197 คุณ กนกชาติ ลิมป์วรรณธะ พัฒนาการเศรษฐกิจ  
198 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมมุก-ด.ญ.กรวรรณ พชรพิชญ์     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
199 ดร. พรทิพย์ กาญจนานนท์ และครอบครัว รัฐประศาสนศาสตร์  
200 คุณ พิสิษฐ์ ศรีสิทธิเดช รัฐประศาสนศาสตร์  
201 คุณ พิชิต เอื้ออำนวย รัฐประศาสนศาสตร์  
202 รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา และครอบครัว พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
203 คุณ ซ่งหงี แซ๋เบ๊ และครอบครัว บริหารธุรกิจ  
204 คุณ พจีมาศ วงศาโรจน์ พัฒนาการเศรษฐกิจ  
205 คุณอภิวุฒิ - สุมาลี พิมลแสงสุริยา บริหารธุรกิจ  
206 คุณ ภุชงค์ เพชรทอง รัฐประศาสนศาสตร์  
207 คุณ รินดา ดาววิจิตร รัฐประศาสนศาสตร์  
208 รศ.ดร. กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
209 คุณ นิธิมา พิชยนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์  
210 บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ภาษาและการสื่อสาร  
211 คุณ ธีรชัย ฟูเกียรติสุทธิ์ บริหารธุรกิจ  
212 ผศ.ดร. รักษ์พงศ์ - หนึ่งนุช  วงศาโรจน์ การจัดการการท่องเที่ยว  
213 รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง การจัดการการท่องเที่ยว  
214 อ.ดร. แสงแข บุญศิริ การจัดการการท่องเที่ยว  
215 คุณ ธนณัฏฐ์ โชคธนากาญจน์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
216 คุณ อุดมพร หล่อกิติยะกุล บริหารธุรกิจ  
217 คุณ บุญชัย สกุลธรรมรักษ์ บริหารธุรกิจ  
218 คุณ สมเกียรติ อึงอารี สถิติประยุกต์  
219 คุณ วนิภา เชื้อเมืองพาน รัฐประศาสนศาสตร์  
220 คุณ เสกสรรค์ สอนมาก พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
221 ครอบครัวเอื้อพันธ์วิริยะกุล สถิติประยุกต์  
222 คุณ จตุพร เจี่ยงเพ็ชร    
223 คุณ จุมพล แต่งตั้ง    
224 คุณ สิทธิไชย วัฒนศรานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์  
225 คุณ ไพฑูรย์ จำแนกสาร รัฐประศาสนศาสตร์  
226 คุณ วีระศักดิ์ จักรแสงชัยโชติ บริหารธุรกิจ  
227 คุณ สิทธิพงษ์ - ณัฐวดี  ส่งศรี พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
228   ดร.บงกช เจนจรัสกุล และครอบครัว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
229 คุณ ธีรบูรณ์ - ลัดดา  มานุพีรพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
230 คุณ สุวรรณ ทัศมากร สถิติประยุกต์  
231 คุณ สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ สถิติประยุกต์  
232 คุณ ชลดา โฉสูงเนิน พัฒนาการเศรษฐกิจ  
233 คุณ ฉัตรดาว จันทูป พัฒนาการเศรษฐกิจ  
234 คุณ ธนารัฐ บวรสุวรรณ    
235 คุณ อธิป บุตราช    
236   คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ    
237 คุณ สุนันทา วีระเมธีกุล นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
238 คุณ เกณิกา ฟูพงศ์ศิริพันธ์ บริหารธุรกิจ  
239 คุณ พิไลวรรณ สมบัติศิริ รัฐประศาสนศาสตร์  
240 คุณ มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์  
241 คุณ พรทิพย์ จาละ รัฐประศาสนศาสตร์  
242   รศ.ดร.สุทิน-ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
243 คุณ คุณอาณัติ ทัศนกิจ-อมรรัตน์ ทัศนกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
244 คุณ คุณนิติพันธุ์ - พิมพ์พรรณ  ณ พัทลุง รัฐประศาสนศาสตร์  
245 คุณ คุณเผ่าไท เจริญสุระสถล  MPA25/EM12 บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
246 คุณ คุณหัชกช สุทธิมาลย์-สุรินทร์ สินรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์  
247 คุณ คุณกฤษฎา-ชวนพรรณ  โภคาชัยพัฒน์ บริหารธุรกิจ  
248 คุณ อธิคม ผึ่งวัด รัฐประศาสนศาสตร์  
249 คุณ คุณอารยา ยี่โถเริงจิตและครอบครัว พัฒนาการเศรษฐกิจ  
250 คุณ คุณรัชนรินทร์ ปิยภัคพงศกร พัฒนาการเศรษฐกิจ  
251 คุณ คุณกมล ตั้งอมรศิริ บริหารธุรกิจ  
252 คุณ คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ บริหารธุรกิจ  
253 คุณ กมลชัย อรุโณประโยชน์ และครอบครัว บริหารธุรกิจ  
254   บริษัท 960 ไอ อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริหารธุรกิจ  
255   คุณชัยพร-ดร.ประกายแก้ว รัตนนาคะ   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
256   คุณชยพร (อัปสร) สท้านไตรภพ ยิ่งเจริญ (พค8) พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
257 คุณ คุณศุภสุตา กาญจนรัตน์ พค8 ภาคพิเศษ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
258 คุณ ณัฐพร ชื่นสุวรรณ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
259 พ.ต.ท. มนัส คุณราณี ชื่นสุวรรณ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
260 คุณ ศุภเกียรติ ตันตระกูล ภาษาและการสื่อสาร  
261 ดร. สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ นิติศาสตร์  
262   สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
263 คุณ นิกร ศีลประชาวงศ์ บริหารธุรกิจ  
264 คุณ สมบัติ คณิตชรางกูร บริหารธุรกิจ  
265 คุณ กิตติธัช อัมพุช บริหารธุรกิจ  
266 คุณ รภัสรดา อัมพุช บริหารธุรกิจ  
267 คุณ นิติพัฒน์ รัตนเดชดำรงค์ บริหารธุรกิจ  
268   สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ      
269   สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2559      
270 คุณ สุวรรณี มิสสิตะ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
271 คุณ สำราญ สอดผึ้ง บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
272 คุณ ประชา เทศพานิช บริหารธุรกิจ  
273 คุณ ธนภัทร ปิยะภากร บริหารธุรกิจ  
274 รศ.ดร. ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์ บริหารธุรกิจ  
275 รศ.ดร. อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล บริหารธุรกิจ  
276   ดร.ณัฐภณ-ชิดชญา ลิมปิเจริญ   รัฐประศาสนศาสตร์  
277 คุณ ภัทรภร  วรรณภิญโญ บริหารธุรกิจ  
278 คุณ สุพชร บุตรวิไล รัฐประศาสนศาสตร์  
279 คุณ วราลักษณ์ ทังคณารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
280   ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์   บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
281 คุณ เพิ่มพล ประสพศิลป์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
282 คุณ วิชัย วัชรวัฒนากุล บริหารธุรกิจ  
283 คุณ สุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ บริหารธุรกิจ  
284 คุณ เสน่ห์ สวนเศรษฐ รัฐประศาสนศาสตร์  
285 คุณ วิภา เหลืองมณี พัฒนาการเศรษฐกิจ  
286 คุณ ลักขณา หิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์  
287 คุณ อติกานต์ หกเหลี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์  
288 มหาวิทยาลัยสยาม    
289 ศ(พิเศษ) ดร.สิวารัตน์ โคบายาชิ    
290 คุณ จุมพล สารเจริญ    
291 บริษัท ห้างทองทองแท้ จำกัด    
292 คุณ สุปรีระดา โพนทอง    
293 คุณ ระพีพรรณ อุยพาณิชยยนตร์ การจัดการการท่องเที่ยว  
294 คุณ จารุพร จิระพันธ์พงศ์ บริหารธุรกิจ  
295 พ.ต.อ. ธนานันท์วิชญ์  ศรีบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์  
296 คุณ นิตยา ดิเรกสถาพร บริหารธุรกิจ  
297 คุณ นิธิมา เทพวนังกูร บริหารธุรกิจ  
298 คุณ วรุตม์ ขจรเวคิน บริหารธุรกิจ  
299 คุณ ยิ่งยง นิลเสนา บริหารธุรกิจ  
301 คุณ พุทธพจน์ คูประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
302 คุณ เศรษฐี มากบำรุง บริหารธุรกิจ  
303 คุณธนพล-กันยา เมาลานนท์ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
304 คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ ประธานนิด้า MPA 9 (สุราษฏร์ธานี) รัฐประศาสนศาสตร์  
305 คุณ ญาณพล แสงสันต์ รัฐประศาสนศาสตร์  
306 คุณ ธวัชชัย ปิ่นภูวดล บริหารธุรกิจ  
307 คุณ คุณกวินา กิจกำแหง นิติศาสตร์  
308 คุณ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด รัฐประศาสนศาสตร์  
309 บริษัท เทรนด์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริหารธุรกิจ  
310 คุณ คุณประโยชน์ พินเดช รัฐประศาสนศาสตร์  
311 คุณ คุณวริศรา รุ่งเรือง การจัดการการท่องเที่ยว  
312 คุณธนพร - อรวรา เกษตรสุวรรณ บริหารธุรกิจ  
313 คุณ ธีร์ฐณัฎฐ์  ศรีวรเวทย์ นิติศาสตร์  
314 คุณ เจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ บริหารธุรกิจ  
315 คุณ ชาติชาย ชุติมา รัฐประศาสนศาสตร์  
316 คุณ กฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง รัฐประศาสนศาสตร์  
317 คุณ เทวิน สมยาเย็น รัฐประศาสนศาสตร์  
318 คุณ วรรวี เลิศชยานันท์ รัฐประศาสนศาสตร์  
319 คุณ เพียรจิต สิงห์โทราช สถิติประยุกต์  
  คณะบริหารธุรกิจ    
320 คุณ ไพรัช มณฑาพันธุ์ พัฒนาการเศรษฐกิจ  
321 ดร.ประสาน-ภญก.เรวดี วงศาโรจน์ การจัดการการท่องเที่ยว  
322 คุณ สนิท พรหมวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
323 คุณ ชาญณรงค์ ถึงฝั่ง รัฐประศาสนศาสตร์  
324 คุณ แสงชัย โชติช่วงชัชวาล รัฐประศาสนศาสตร์  
325 คุณ สุรศักดิ์ จำรัสการ รัฐประศาสนศาสตร์  
326 คุณ ยุทธนา หยิมการุญ รัฐประศาสนศาสตร์  
327 บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด บริหารธุรกิจ  
328 คุณ พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
329 สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ม.เกษตร บริหารธุรกิจ  
330 คุณ ศิรินทร์ยา สิทธิชัย นิติศาสตร์  
331 คุณ อรอุมา ตันเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์  
332 บริษัท ดิจิตอล เนทีฟ จำกัด    
333 บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด บริหารธุรกิจ  
334 คุณมารุต ศิริโก บริหารธุรกิจ  
335 คุณเชาวนิจ  ธนวงศ์วิบูลย์ บริหารธุรกิจ  
336 คุณสมศักดิ์ จันทร์น้อย บริหารธุรกิจ  
337 คุณสมภพ  สมประสงค์ บริหารธุรกิจ  
338 คุณปฐม ฤกษ์  เสนทอง บริหารธุรกิจ  
339 คุณชาญ  นุกูลวุฒิโอภาส บริหารธุรกิจ  
340 คุณสมบุญ  ลิขิตเจริญพันธื บริหารธุรกิจ  
341 คุณสุรสิทธิ์  อังศุศรีวงศ์ บริหารธุรกิจ  
342 ดร. ปัญญา โชติเทวัญ รัฐประศาสนศาสตร์ ใบเสร็จ 5488
343 บริษัท เอ็นดี บุญมาสตีล จำกัด บริหารธุรกิจ  
344 คุณ ชวาล เหมมณฑารพ บริหารธุรกิจ  
345 คุณ ปิยะ แสงวุฒิกุลชัย สถิติประยุกต์  
346 คุณสุรินทร์ สินรัตน์ ประธาน จส2. ระยอง บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
347 คุณ สัญชัย สถิตย์ชัยวัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์  
348 คุณ นวินดา วิภูษณวนิช นิติศาสตร์  
349 คุณ กล้า มณีโชติ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
350 ผศ.ดร. แตงอ่อน มั่นใจตน พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
351 คุณ ประจักษ์ บุญยัง พัฒนาการเศรษฐกิจ  
352 คุณ ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
353 คุณ ทัดศรัณยา นิมิตรมงคล ภายนอก  
354 คุณ อนุชิต ตระกูลมุทุตา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
355 คุณ โกวิท เทียนทองนุกูล รัฐประศาสนศาสตร์  
356 คุณ กันตนา ภัทรโพธิวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
357 คุณ ธัชณภัค ธนินบวรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  
358 บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด บริหารธุรกิจ  
359 พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
360 บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด พัฒนาการเศรษฐกิจ  
361 ครอบครัวพรหมวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
362 คุณ จิตราวดี เหมมณฑารพ บริหารธุรกิจ  
363 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รัฐประศาสนศาสตร์  
364 คุณพ่อบักบุ๊นและคุณแม่เพ็ญศรี พินัยทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์  
365 คุณ รินทร์ลภัส ขาวสิทธิพงษ์ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
372 คุณ พิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา บริหารธุรกิจ  
373 คุณ ซิลเวียสุธีรา บุณยรักษ์ บริหารธุรกิจ  
374 คุณ ศุภสิทธิ์ เสรีวิวัฒนา บริหารธุรกิจ  
375 คุณ ศลิษา เสรีวิวัฒนา บริหารธุรกิจ  
376 คุณธนากร-ชนิดา เกษตรสุวรรณ บริหารธุรกิจ  
377 ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รุ่น 24 พ.ศ.2529 บริหารธุรกิจ  
378 คุณ นววิช  เอื้อพิพัฒนากูล บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
379 คุณเปลี่ยน - คุณกานดา  สิทธิรักษ์ การจัดการการท่องเที่ยว  
380 คุณ สายนที เตชะดี รัฐประศาสนศาสตร์  
381 ดร. ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
382 คุณ ธรรมรักษ์ วรัญญูวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
383 คุณ อมรฤทธิ์ เอมะปาณ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
384 คุณบุญลือและคุณปรางค์ (ศิริพิบูลย์) วงศาโรจน์ การจัดการการท่องเที่ยว  
385 คุณสุรศักดิ์  งามสิทธิพงศา รัฐประศาสนศาสตร์  
386 คุณนิตยา สุนทรสิริพงศ์ พัฒนาการเศรษฐกิจ  
387 คุณประพันธ์  สุรปภา สถิติประยุกต์  
388 คุณนิภา  มณฑาพันธุ์ พัฒนาการเศรษฐกิจ  
389  คุณกรณรงค์  ถึงฝั่ง รัฐประศาสนศาสตร์  
390 คุณพิชัย  เพชราภิรัชต์ บริหารธุรกิจ  
391 คุณสิทธิชัย  เลิศชยานันท์ รัฐประศาสนศาสตร์  
392 คุณสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์  
393 คุณทรงศักดิ์-อุไร  มธุพยนต์ รัฐประศาสนศาสตร์  
394 คุณกมล  หมั่นทำ รัฐประศาสนศาสตร์  
395 คุณประยุทธ สุระเสนา สถิติประยุกต์  
396 คุณเฉลิม อนุสาร การจัดการการท่องเที่ยว  
397 คุณนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร บริหารธุรกิจ  
398 คุณศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
399 คุณลือชัย  เจริญทรัพย์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
400 คุณรินทร์ลภัส  ขาวสิทธิพงษ์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
401 คุณชนัยพร  พูนน้อย รัฐประศาสนศาสตร์  
402 คุณจักรกฤษณ์  รัตนกำเนิด รัฐประศาสนศาสตร์  
403 คุณธัญญพัทธ์  ภูริพินิศนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์  
404 คุณโชคชัย  บัณฑุชัย รัฐประศาสนศาสตร์  
405 คุณพัลลภ  เหมะทักษิณ รัฐประศาสนศาสตร์  
406 คุณรัชญา โสภณอภิกุล รัฐประศาสนศาสตร์  
407 รศ.ดร.ธัชวรรรณ  กนิษฐ์พงศ์ บริหารธุรกิจ  
408 คุณทรงภพ - สุภา  เวชกุล สถิติประยุกต์  
409 คุณพรเทพ  ศรีธนาธร รัฐประศาสนศาสตร์  
410 คุณทวัต กิตติสุรัตน์พงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์  
411 คุณอรรคสกล เลิศวีระศิริกุล   ประธาน ทบ.6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
412 คุณโฉมสมร   ฤทธิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
413 คุณธัญวรัตน์ - สุพิพัฒน์ เกษตรสุวรรณ บริหารธุรกิจ  
414 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) รัฐประศาสนศาสตร์  
415 คุณประชา ถาวรจิระอังกูร MPA 15 รัฐประศาสนศาสตร์  
416 ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ การจัดการการท่องเที่ยว  
417 คุณกรรณิการ์  ถึงฝั่ง บริหารธุรกิจ  
418 บริษัท 15 บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด พัฒนาการเศรษฐกิจ  
419 คุณจำเนียร  เพชราภิรัชต์ บริหารธุรกิจ  
420 คุณณัฏฐ์ริกา  อธิโชติเมธีวสุ รัฐประศาสนศาสตร์  
421 คุณศุภวิสาข์  สีตะสิทธิ์ นิติศาสตร์  
422 คุณพ่อเอกชัย-คุณแม่ประจวบ สืบนุการณ์ และครอบครัว รัฐประศาสนศาสตร์  
423 บริษัท ซีเวย์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด รัฐประศาสนศาสตร์  

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564