พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวาย ณ วัดพุทธาราม จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านพระครูสุจิณกัลยาณธรรม ศิษย์เก่านิด้าเป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ผู้บริหารสถาบันฯ และสมาคม นศ.เก่า สพบ.ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ น. ณ วังสระปทุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้ลงนามถวายพระพรในนามสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

 

 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. ระบบ Zoom Online (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา อย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้ 7 โรงพยาบาล จากการรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท และรวมสิ่งบริจาคจากเครือข่ายนิด้า ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2