พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวาย ณ วัดพุทธาราม จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านพระครูสุจิณกัลยาณธรรม ศิษย์เก่านิด้าเป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566