ผู้บริหารสถาบันฯ และสมาคม นศ.เก่า สพบ.ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ น. ณ วังสระปทุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้ลงนามถวายพระพรในนามสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย