รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7 /2563 ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่