เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนมัธยมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) พร้อมทั้งสมทบทุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดง 10,500 บาท สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,350,015.50 บาท