เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ณ ศาลาประดิษฐาน บริเวณสวนน้ำตกสายม่าน โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เดินทางมาทำพิธีเบิกพระเนตรและแป้งเจิม พระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้รอบฐานองค์พระ พร้อมแจกวัตถุมงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือ สมเด็จวัดระฆัง ให้กับผู้เข้าร่วมงานในพิธีสมโภชวันนี้ จากนั้นเข้าสู่พิธีการบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ภายหลังพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา ได้แก่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

         การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน และศาลาประดิษฐาน เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการเริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีแห่งพุทธชยัญตี พระพุทธศาสนาครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กอรปกับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน ดังนั้น สถาบันจึงได้จัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันขึ้น โดยสถาบันได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ ๙ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันว่า "พระพุทธวจนะปัญญา" และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานที่ชายผ้าทิพย์ขององค์พระ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

         "พระพุทธวจนะปัญญา" เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะผสมผสานร่วมสมัยในลักษณะทางพระพุทธศิลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน โดยมีรูปพรรณสัณฐานอนุโลมตามมหาปุริสลักขณะหรือมหาบุรุษลักษณะ ที่พรรณนาไว้ในปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์ลิลิตวิสูตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ และปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีเหนือฐานบัวและฐานสิงห์ ประกอบเป็นแท่นรับพร้อมผ้าทิพย์ และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดหลายประดิษฐ์เป็นภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้าด้านล่าง หน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๘๕ เซนติเมตร เนื้อโลหะปิดทอง โดยผู้ออกแบบ คือ อาจารย์ สุนทร วิไล นายช่างศิลปกรรม สถาบันศิลปกรรม ผู้ซึ่งเคยมีผลงานเกี่ยวกับการปั้นพระบรมรูป และออกแบบเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ของสถาบันมาแล้ว รวมทั้งมีผลงานด้านศิลปกรรมอื่น ๆ ระดับแนวหน้าของประเทศอีกด้วย

         นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคล รัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สถาบันได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เช่านำไปบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และนำไปใช้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพุทธศาสนาประจำชาติ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหัวหน้าคณะชุดจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา (จำลอง) พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ และทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธวจนะปัญญา (จำลอง) จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ชนิดทองคำ ชนิดเงิน และชนิดนวโลหะ อย่างละ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว จำนวน ๒ องค์ และขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว จำนวน ๒ องค์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

         พระพุทธวจนะปัญญาผ่านพิธีเททองพระพุทธวจนะปัญญา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยพระราชครูวามเทพมณีประกอบพิธีบวงสรวงและพระราชาคณะ ๑๑ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และเกจิอาจารย์ ๔ รูปนั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ ทิศ ได้แก่ ๑) พระสิทธิญาณมุนี ๒) พระครูปฐมวรกร ๓) พระสุรภาณโกศล และ ๔) พระครูปทุมวรกิจ และผ่านพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๙ น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาวิทยารามวรวิหาร โดยสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         สำหรับศาลาที่ประดิษฐานองค์พระ ตั้งอยู่บริเวณสวนม่านน้ำ ณ จุดนี้ สถาบันมีนโยบายให้ก่อสร้างศาลาสำหรับประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน โดยได้แต่งตั้ง อ.สุนทร วิไล เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันและการก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป อ.สุนทร วิไล เป็นที่ปรึกษาการออกแบบศาลาฯ ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยศรีอยุธยา ทรงจั่วมุกซ้อน ขนาด ๘.๓๐ x ๑๕.๐๐ เมตร (โดยประมาณ) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นั่งบนฐานรากแบบมีเสาเข็มคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี เครื่องหลังคาเป็นมุขซ้อนรวยระกา หางหงส์ ประดับเชิงชายและปั้นลม ภายในศาลเปิดโล่ง พื้นศาลาปูด้วยหินอ่อน มีแท่นชุกชีลวดลายปูนปั้นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เสาอาคารเอียงสอบ มีบัวปลายเสาพร้อมคันทวยราวบันไดพนักพลสิงห์ บัวฐานรอบอาคารเป็นแบบบัวคว่ำ บัวหงาย

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้สถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจ้างบริษัทพลอยพิชิตหินอ่อนและแกรนิต จำกัด ออกแบบศาลาฯ ในวงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ประชุมพันธ์การช่าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาฯ ในวงเงิน ๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๕๗,๘๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)