สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม  ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี  เพื่อเป็นความระลึกถึงและขอบคุณในการสนับสนุนสมาคมร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา

 คณะกรรมการสมาคมฯ  โดยคุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงษ์    อุปนายกสมาคม และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  ในนามกรรมการสมาคม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่  คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

คุณศุภเกียรติ  ตันตระกูล  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร ได้มอบดอกไม้ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์