ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ มีกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ในวันพฤหัสบดีที่ 7  มกราคม 2559  ที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และสถาบันได้เชิญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวด้วย

          นอกจากนี้คณะผู้บริหารสถาบันฯ และนายกสมาคม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปเคลือบทองคำ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดเหรียญที่ระลึกทองคำ และทูลเกล้าฯ ถวายเงินหลังหักค่าใช้จ่ายฯ จากโครงการจัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

          อนึ่ง ทุกๆ ปีสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงญาติๆ เพื่อนฝูง สำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันสำคัญวันหนึ่งของเหล่าบัณฑิตทุกท่าน  ในปีนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ นิด้า จัดบู๊ทที่หน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์สำหรับผู้สนใจบูชาพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการสั่งจองพระพุทธวจนะปัญญา พระประจำสถาบัน องค์จำลองขนาด 9 – 5 นิ้ว และ 1.5 ซม.  ในส่วนของพระสูง 185 ซม. นั้น จะประดิษฐานที่ลานฝ้ายคำ สวนน้ำตกสายม่าน บริเวณประตู 2 ของสถาบัน ต่อไป