คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์  อุปนายกและ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นิด้า  ได้มาร่วมงาน  คืนสู่เหย้าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    โดยสมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จำนวน 20,000 บาท มีผู้รับมอบคือ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด  นายกสมาคมคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          บรรยากาศการจัดงาน  เริ่มพิธีเปิดงานโดยคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ  ผู้มาร่วมงานชมวีดีทัศน์ “จากการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม”  ลำดับต่อไปคือ  พิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สลับกับการแสดงจากนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า 

          พิเศษที่สุดไม่เหมือนคณะใดๆ คือ งานคืนสู่เหย้าคณะนี้จัดกลางแจ้งตอนหัวค่ำ   ขออนุญาตสถาบันจัดงานบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นักศึกษาแต่ละรุ่นออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ อย่างเอร็ดอร่อยทุกร้าน และยังได้กลับมาพบปะสังสรรค์อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกันอย่างมาก  เมื่อวันเสาร์ที่  19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา