คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันเอก กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ    ได้เข้าร่วมงาน  สานสัมพันธ์ “นิติพัฒน์” ประจำปี 2558    และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท โดยผู้รับมอบคือ คุณบุญชวน  วิภูษณวนิช  ประธานชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์    อีกทั้งทางชมรม ยังได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีกด้วย

          บรรยากาศในงาน  ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558   ในครั้งนี้  คณะนิติศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรแด่นักศึกษาเรียนดี ความประพฤติดี ในวันงานอีกด้วย  บรรยากาศของงาน เน้นการพบปะกันอย่างอบอุ่นตลอดค่ำคืนของงาน   รวมถึงการแสดง   ที่ประทับใจบนเวทีตลอดงาน  ณ  ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมา