คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2562 – 2564 

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
นายกสมาคม

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา - อุปนายก (1)

 

คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ - อุปนายก (2)

 

คุณดุสิต ปิยะทัต - อุปนายก (3) 

 

พลเอก ปัญญา  รอดเชื้อ - อุปนายก (4)

 

คุณภัทรภร วรรณภิญโญ - อุปนายก (5)

 

คุณประโยชน์ พินเดช - กรรมการ

 

คุณลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์ - กรรมการ

 

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ - กรรมการ

 

คุณเพียรจิต สิงห์โทราช - กรรมการ

 

นายคุณทัศน์พงษ์ สกุลคู - กรรมการ

 

คุณไพฑูรย์ อินอุทัย - กรรมการ

 

คุณอังคณา ธารธาราทอง - กรรมการ

 

ดร.นนท์ลฉัตร  วีรานุวัตติ์ - กรรมการ

 

คุณฉันทกร แก้วเกษ - กรรมการ

 

คุณพรทิพย์ พรจะเด็ด - กรรมการ

 

คุณวรวรรณ โชติเทวัญ - กรรมการ

 

คุณปณิธาน สืบนุการณ์ - กรรมการ

 

คุณสังคม องค์วิสุทธิ์ - กรรมการ

 

คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล - กรรมการ

 

คุณทรงศักดิ์ มธุพยนต์ - กรรมการ

 

คุณจารุพร จีระพันธ์พงศ์ - กรรมการ

 

คุณวัชระ แวววุฒินันท์ - กรรมการ

 

คุณสรศักย์ เรืองวิเศษ - กรรมการ

 

ร้อยเอกนพดล สุขวรรณ - นายทะเบียน

 

คุณณัฏฐ์ริกา อธิโชติเมธีวสุ - ประชาสัมพันธ์

 

คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต - เหรัญญิก

 

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล - เลขาธิการ

 

คุณสโรชินี ศิริวัฒนา - รองเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งของสมาคม(ส.ค.6)