วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งผู้นำ ความรู้คู่คุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง

  

พันธกิจ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนสถาบันทุกมิติ 

เพื่อให้ดำรงฐานะเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติ 

ที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงและรับใช้สังคม

  

  รายชื่อนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1. นายศิวะ               แสงมณี                พ.ศ. 2545-2547

 2. พลเอก ไพศาล       กตัญญู                พ.ศ. 2547-2550 และปีพ.ศ. 2550-2552

 3. นายอดิศักดิ์           โรหิตศุน               พ.ศ. 2552-2554

 4. นายธนากร            เกษตรสุวรรณ        พ.ศ. 2554-2556

 5. นายสุมิตร              เพชราภิรัชต์           พ.ศ. 2556-2558 และปีพ.ศ. 2558-2560

 6. พลเอก ธีระเดช      ฉัตรเสถียรพงศ์      พ.ศ. 2560-2560 และปีพ.ศ. 2562-2564

 

  

ข้อบังคับ

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ฉบับที่ 8) .. 2563

__________________

หมวด 1

ข้อความทั่วไป

 

ข้อ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใช้อักษรชื่อย่อภาษาไทยว่า สน.สพบ.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “The National Institute of Development Administration Alumni Association Under the Royal Patronage” และใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “NIDA ALAS  Under the Royal Patronage 

 

 ข้อ 2 สมาคมมีเครื่องหมาย เป็นรูปธรรมจักรอยู่ภายในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวขาว ที่วงกลมบรรจุข้อความว่า “สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” กงที่แยกออกจากแกน 8 กง ทำเป็นรูปคบเพลิงที่มีเปลวเป็นสีขาวดังรูปนี้ เครื่องหมายนี้มีความหมายว่า นักศึกษาเก่าจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคำขวัญของสถาบัน

 

                                   

 

 ข้อ 3 สมาคมมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 118 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หัสไปรษณีย์ 10240

 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระ-บรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ และใช้ข้อความที่แก้ไขแทน

 

หมวด 2

บทนิยาม

 

              ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้

5.1 “สถาบัน หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.2 “สมาคม หมายความว่า สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระ-บรมราชูปถัมภ์

5.3 “นายกหมายความว่า นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5.4 “คณะกรรมการบริหาร หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการกิจการของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายในและภายนอก

กรรมการกลาง” หมายความว่า ผู้แทนคณะกรรมการบริหารชุดที่แล้วหรือจากศิษย์เก่า ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร

ปีการเงินหมายความว่า ปีการเงินของสมาคม ซึ่งเริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ

 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ, สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามข้อ 7, และได้ชำระค่าบำรุงตามข้อ 9 เรียบร้อยแล้ว

 

หมวด 3

วัตถุประสงค์

 

              ข้อ 6 สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

6.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับนักศึกษาเก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกและสังคม ในการพัฒนาประเทศชาติ  

6.3 พัฒนาเครือข่ายสมาชิก นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรและคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เข้มแข็ง  และเกิดความสามัคคี

6.4 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

6.5 สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ

6.6 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด                    

 

หมวด 4

สมาชิก

 

              ข้อ 7 สมาคมมีสมาชิก 3 ประเภท คือ

7.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่

              7.1.1 นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา

              7.1.2 นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่สถาบันกำหนด

              7.1.3 นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันและอยู่ในระยะเวลาการศึกษาที่สถาบันกำหนด

              7.1.4 คณาจารย์ของสถาบัน ฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

7.2 สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่

7.2.1      ผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากคณะต่างๆ ในสถาบันและสมัครเป็นสมาชิก

7.2.2      ผู้ที่ศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์เดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมัครเป็นสมาชิก

7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ในการบริหารจากส่วนราชการหรือธุรกิจ หรือผู้มีอุปการะหรือให้ความสนับสนุนกิจการของสมาคมที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

 

              ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

8.1 ให้ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนตามแบบพิมพ์ของสมาคม

8.2 สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มตั้งแต่นายทะเบียนได้ลงทะเบียนแล้ว

8.3 สมาชิกสามัญตามข้อ 7.1.1 ,7.1.2 และ 7.1.3 ให้ถือวันที่สถาบันรับลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน ฯ

8.4 สมาชิกสามัญตามข้อ 7.1.4 นับตั้งแต่สถาบัน ฯ มีคำสั่งแต่ตั้งเป็นคณาจารย์ในสถาบัน ฯ

 

             ข้อ 9 ค่าบำรุง

9.1 สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 100 บาท

9.2 สมาชิกวิสามัญต้องชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 100 บาท       

 

              ข้อ 10 สิทธิของสมาชิก

10.1 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิร่วมกิจกรรมเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของสมาคม แต่การออกเสียงเกี่ยวกับการบริหารงานและการเลือกตั้งกรรมการบริหารของสมาคม ให้เป็นสิทธิของสมาชิกสามัญเท่านั้น

10.2 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่และบริการของสมาคม

10.3 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม

10.4 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยตามระเบียบของสมาคม

10.5 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิซักถามเกี่ยวกับการบริหารงาน ตลอดจนฐานะการเงินของ     สมาคม

10.6 สมาชิกสามัญตามข้อ 7.1.1 เท่านั้น มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและกรรมการสมาคม

 

                 ข้อ 11 หน้าที่ของสมาชิก

11.1 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

11.2 แจ้งให้สมาคมนักศึกษาเก่า ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อและนามสกุลด้วย โดยหากสมาชิกไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมทราบ ให้ถือว่าชื่อและที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้เป็นที่อยู่ปัจจุบัน หากสมาคมมีการแจ้งการใดๆ หน้าเว็บไซต์ของสมาคม ทางสื่อสังคมออนไลน์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศทางสิ่งพิมพ์ หรือวิธีอื่นใดตามที่สมาคมฯ เห็นสมควรของสมาคมฯ   ไปยังสมาชิก เพื่อให้สมาชิกทราบ ให้ถือว่าสมาชิกได้รับทราบการแจ้งดังกล่าว โดยชอบแล้วทันที

11.3 ช่วยเหลือและเข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคม

11.4 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกรวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม

 

                    ข้อ 12 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

ตาย

ลาออก

 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสมาคม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้จำหน่ายชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจากทะเบียนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริหาร     

 

หมวด 5

การบริหารงานของสมาคม

 

                     ข้อ 13 สมาคมมีกรรมการบริหารคณะหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 30 คน ประกอบด้วย นายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกรรมการกลาง

13.1 กรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการจดทะเบียน โดยห้ามนายกสมาคม ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ

13.1.1 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้นายกแต่งตั้งสมาชิกสามัญเป็นกรรมการบริหารแทนได้

13.1.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตามข้อ 13.1 วรรคสองให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของกรรมการบริหารที่ตนแทน

13.2 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

13.2.1  บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

13.2.2  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และออกระเบียบในการดำเนินงานของสมาคม

                             13.2.3  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือพนักงาน หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมได้ตามความจำเป็น

                             13.2.4 จัดให้มีรายงานประจำปีและงบแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

13.3  ให้นายกแต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามความในข้อ 13 วรรคแรก เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการกลาง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง

13.4  คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารจึงจะถือเป็นองค์ประชุม   การพิจารณาปัญหาใดๆ หรือการลงความเห็นให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

13.5  กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ13.4  คณะกรรมการบริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารจึงจะถือเป็นองค์ประชุม   การพิจารณาปัญหาใดๆ หรือการลงความเห็นให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

13.5.1 ครบกำหนดตามวาระ

13.5.2 ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 12

13.5.3 ลาออก

13.5.4 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 

                    ข้อ 14 ให้นายกเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของสมาคม  และเป็นผู้แทนของสมาคมในการทำนิติกรรมติดต่อกับหน่วยงานภายนอกตามมติของคณะกรรมการบริหาร หรือการประชุมใหญ่ของสมาคม ในการดำเนินการติดต่อกับบุคคลภายนอก นายกอาจมอบอำนาจเช่นว่านี้ให้แก่กรรมการบริหารได้โดยทำเป็นหนังสือ

 

                    ข้อ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่จะครบกำหนดออกตามวาระแล้ว แต่ยังไม่มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญ หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

 

                    ข้อ 16 ให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เมื่อคณะกรรมการบริหารชุดก่อนส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และเงินสดของสมาคม ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่นายกสมาคมได้รับเลือกตั้ง

 

 

                     ข้อ 17 ให้นายกแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารนโยบาย และแผนงานให้สมาชิกทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร

 

หมวด 6

การเงินและการบัญชี

 

                      ข้อ 18 รายได้ของสมาคมได้มาจาก

18.1 ค่าบำรุงของสมาชิก

18.2 เงินบริจาค

18.3 ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาคม

18.4 รายได้อื่น ๆ

 

                   ข้อ 19 รายได้ของสมาคม ทุกประเภทให้ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรในนามของสมาคม 

19.1 นายกมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในนามของสมาคม ได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท หากจ่ายเงินเกินจำนวนนี้ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

19.2 ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดสำรองจ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท

19.3 ให้เหรัญญิกจัดทำงบฐานะทางการเงินเสนอต่อนายกทุกรอบ 2 เดือน และต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบทุกรอบ 4 เดือน

19.4 หลักฐานและใบสำคัญทางการเงินทุกฉบับ เหรัญญิกต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อการตรวจสอบ

19.5 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมต้องมีลายมือชื่อของกรรมการบริหารต่อไปนี้ คือ นา 

หรือ อุปนายก หรือ เลขาธิการ หรือ เหรัญญิก ลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 คน

  

                    ข้อ 20 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมทุกปี ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

 

หมวด 7

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

 

                    ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งจะครบวาระ 2 ปี ให้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม โดยให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกสมาคมจากสมาชิกสามัญ ข้อ 7.1.1 ของสมาคมที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมเลือก  

21.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม

21.2 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ตามข้อ 21.1 เป็นผู้กำหนดวิธีการเลือกตั้งได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคมฉบับนี้

21.3 ขั้นตอนการเลือกตั้งนายกสมาคม

21.3.1 การเสนอชื่อผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม

         21.3.1 (1)  ให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ลงรับเลือกตั้งนายกสมาคม ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสามัญในที่ประชุมรับรองการเสนอชื่อผู้ลงรับเลือกตั้งนายกสมาคม อย่างน้อย 1 ราย

         21.3.1 (2)  สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นสมาชิกสามัญตามข้อ 7.1.1 ต้องอยู่ในที่ประชุม มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับสมาคม และไม่ขัดต่อข้อบังคับของสมาคม ข้อ 13.1

21.3.2 กรณีมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกสมาคมมีเพียง 1 ราย ให้ประธานในที่ประชุม ขอมติในที่ประชุมใหญ่รับรองผล โดยถือคะแนน 2 ใน 3 ของสมาชิกที่ลงทะเบียนก่อนเวลาประกาศผลรับรอง และถือเป็นการสิ้นสุดการลงมติรับรองผล

          21.3.2 (1) หากมีมติลงคะแนนไม่ถึง 2 ใน 3 ตามข้อ 21.3.2 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศในที่ประชุม เพื่อให้เสนอชื่อผู้ลงรับเลือกตั้งใหม่ แล้วดำเนินการเลือกตั้งตาม ข้อ21.3.1 

           21.3.2 (2) ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม จากสมาชิกสามัญ ตามข้อ 7.1.1 ในที่ประชุม อีก 1 ราย โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้ง รับรอง 1 ราย และดำเนินการเลือกตั้งตามข้อ 21.3.3

        21.3.3 กรณีมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกสมาคมเกินกว่า 1 ราย ให้คณะกรรมการที่สมาคมแต่งตั้ง ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ จึงดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อทราบผลการเลือกตั้งนายกสมาคม ให้ประธานคณะกรรมการประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมทราบ เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้

        21.3.4 เมื่อคณะกรรมการประกาศเพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิกสามัญผู้อยู่ในที่ประชุมจะคัดค้านผลการเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแต่วันรับรองผลการเลือกตั้ง

    

                  ข้อ 22 ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกตามข้อ 21 แต่งตั้งนายกสมาคมหรือประธานชมรมนักศึกษาเก่า/ศิษย์เก่า หรือผู้แทนของทุกคณะ/โครงการ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือสมาชิกสามัญของสมาคม เป็นกรรมการบริหารในตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 13 เพื่อขอจดทะเบียนทางราชการต่อไป

 

                  ข้อ 23 ให้นายกสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ 21 เลือกกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารชุดเดิมอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการกลางในคณะกรรมการชุดใหม่

 

 

หมวด 8

การประชุมใหญ่

 

                  ข้อ 24 การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมให้กระทำเป็นปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอย่างช้าภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

24.1 ให้เลขาธิการเรียกประชุมโดยแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม ให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม

24.2 การประชุมใหญ่สามัญจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกสามัญ หรือไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

24.3 หากการประชุมตามความในวรรคก่อนมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เลขาธิการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 14 วัน นับจากกำหนดวันนัดที่แล้ว และในครั้งนี้ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

24.4 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการ ตลอดจนสถานที่ในการประชุม เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญเกิดความเรียบร้อย เหมาะสม แต่ต้อง  ไม่ขัดต่อข้อบังคับสมาคม หากมีการย้ายสถานที่ประชุม จะต้องอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมใหญ่

 

                     ข้อ 25 การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ ดังนี้

25.1 เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นให้เลขาธิการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญด้วยวิธีแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ

25.2 เมื่อสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ได้เข้าชื่อร่วมกันร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร ให้เรียกประชุม  ให้เลขาธิการรีบดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำร้องขอ

การประชุมใหญ่วิสามัญต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

- หากการประชุมตามความในวรรคก่อน มีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้เลขาธิการ เรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในกำหนด 14 วัน นับจากกำหนดวันนัดที่แล้ว และในครั้งนี้ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 15 คน จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นด้วยสมาชิกสามัญร้องขอน้อยกว่า 15 คน ก็ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป

 

                      ข้อ 26 ในการประชุมแต่ละครั้งให้นายกเป็นประธาน ถ้านายกไม่มาประชุมให้อุปนายกเป็นประธาน ถ้านายกและอุปนายกไม่มาประชุมให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแทน 

                      ข้อ 27 นอกจากข้อบังคับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

                      ข้อ 28 ในการประชุมใหญ่สามัญ, วิสามัญ ให้ เลขาธิการสมาคม แจ้งวาระการประชุมให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

                      ข้อ 29 การประชุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ หมวด 9

 

 

หมวด 9

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 

                      ข้อ 30 สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน มีความประสงค์จะขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้ให้เสนอร่างข้อบังคับที่ตนเห็นสมควรพร้อมด้วยเหตุผลส่งไปยังเลขาธิการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ,วิสามัญ และให้เลขาธิการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม

 

                       ข้อ 31 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม และจะต้องยื่นขอจดทะเบียนใหม่ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

 

หมวด 10

การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

 

                     ข้อ 32 นอกจากการเลิกตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามคำสั่งศาลแล้วที่ประชุมใหญ่สามัญโดยมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดอาจมีมติให้เลิกสมาคมได้

                     ข้อ 33. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชำระบัญชีโดยเร็ว และการชำระบัญชีนั้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะเลิกสมาคม

                     ข้อ 34. ทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชีให้ตกเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์