เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก ซึ่งสถาบัน ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม: ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้แทน คือ คุณดำรงค์ รุ่งเรือง กรรมการสมาคม  ได้เดินทางไปร่วมกับชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ" ซึ่งมีหน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม น่าน, กอ.รมน., วิทยาลัยชุมชน น่าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และประชาชน จ.น่าน ร่วมกัน "ปลูกป่าในใจคน" ปี3 ณ.บ้านน้ำเกี๋ยน. อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นการปลูกป่าอย่างเป็นระบบ มีการดูแล และตรวจสอบประเมินผลการเติบโตทุก6เดือน ให้ได้ป่าคืนภายใน5ปี และประชาชนอยู่ได้ ตามแนวทาง ประชารัฐ ,ประเทศไทย4.0

อ่านเพิ่มเติม: "ปลูกป่าในใจคน" ปี3

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ให้กับชมรมเครือข่ายนิด้าภาคตะวันออกในงานเลี้ยงประจำปี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: คืนสู่เหย้า ชมรมนิด้าภาคตะวันออก