อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

 

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณทีมผู้บริหารสถาบันฯ ในวาระการดำรงตำแหน่ง

(25 ธ.ค.61 – 24 ธ.ค.64)

  • ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  • รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(วาระ 25 ธ.ค.61 - 31 ก.ค. 64)

  • ศาสตราจารย์ ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(วาระ 19 ส.ค.64 - 30 พ.ย. 64)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
  • รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท ขับเคลื่อนพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นี้

น.ส.ศุภากร สุรดินทร์กูร (แก้ม) นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 13 คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด หมายเลข 19 ตัวแทนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สามารถร่วมโหวตเพื่อบริจาคให้สภากาชาดไทย ผ่านช่องทาง https://activity.redcrossfair.com/vote/info/149

  รับชมการประกวด

- รอบแรก วันที่ 18 ธ.ค. 64

- รอบตัดสินวันที่ 26 ธ.ค. 64

เข้าร่วมและรับชมงานกาชาดออนไลน์ผ่านช่องทาง www.redcrossfair.com