คำบันดาลใจจากคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายดุสิต  ปิยะทัต

นายกสมาคม