สรุปการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า

อย่างไม่เป็นทางการ (วาระพิเศษ สานสัมพันธ์กรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ ร่วมพัฒนานิด้าและสังคม)

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 65 ณ สโมสรทหารบก พร้อม online ระบบ Zoom

 

1. จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์กรรมการสมาคม แนะนำให้ได้รู้จักกัน เปิดใจให้ทราบถึงแนวทางการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนานิด้าร่วมกัน

2. การสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. จะดำเนินการให้เพิ่มช่องทางการสมัครผ่าน google form หรือ ผ่าน app. ภายในเดือน เมษายน 65 นอกเหนือจาก สมัครโดยตรงที่สำนักงานของสมาคมหรือกรอกในเอกสารแบบฟอร์ม พร้อมโอนเงินค่าสมาชิกแล้วส่งมาให้สมาคมฯ

3. งานประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม เผยแพร่โครงการในสื่อต่างๆ เช่น fb,website,Line กลุ่ม และ App ฯลฯ ให้นักศึกษาเก่าและใหม่และประชาชนทั่วไปได้รับรู้

4. เสนอให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินสนับสนุนที่มีการขอมา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการของสมาคมอนุมัติ

โดยให้ คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการและคัดเลือกกรรมการ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินสนับสนุนต่อไป

5. งานด้านวิชาการ มีการนำเสนอ หัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา และเสนอหัวข้อการจัดทำบัญชีสู่ตลาดหลักทรัพย์ และหัวข้ออื่นๆ ซึ่งอุปนายกฝ่ายวิชาการจะดำเนินการพิจารณาหัวข้อที่เหมาะสม จัดใหัมีการสัมมนาโดยสมาคมฯ เฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งอาจจัดแบบมีค่าธรรมเนียมที่ไม่มาก หรืออาจไม่มีค่าธรรมเนียม แต่จัดหาผู้สนับสนุนในการจัดสัมมนา

6. อนุมัติจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนกาชาดนิด้าเพื่อช่วยเหลือสังคม จำนวน 50,000 บาท เพื่อบริจาคเป็นเงินกองทุนเริ่มต้นในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน

7. อนุมัติให้มีการจัดหารายได้ โดยจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามปัญญากอล์ฟ รามอินทรา วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

8. รางวัลสลากกาชาดนิด้า มีผู้รับรางวัลใหญ่ไปหมดแล้ว เหลือรางวัล เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ที่ยังรอมารับกันอยู่ ซึ่งจะทำหนังสือเพื่อทูลเกล้าฯถวาย 1.5 ล้านต่อไป

9. App: NIDA Alumni connect กำลังปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 65 เพื่อให้สะดวกและน่าสนใจ จูงใจให้ศิษย์เก่ามาใช้ app เพื่อสานเครือข่ายและช่วยเหลือกันได้ต่อไป

10. กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ สโมสรทหารบกพร้อมระบบออนไลน์