น.ส.ศุภากร สุรดินทร์กูร (แก้ม) นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 13 คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด หมายเลข 19 ตัวแทนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สามารถร่วมโหวตเพื่อบริจาคให้สภากาชาดไทย ผ่านช่องทาง https://activity.redcrossfair.com/vote/info/149

  รับชมการประกวด

- รอบแรก วันที่ 18 ธ.ค. 64

- รอบตัดสินวันที่ 26 ธ.ค. 64

เข้าร่วมและรับชมงานกาชาดออนไลน์ผ่านช่องทาง www.redcrossfair.com