สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ ผลปรากฎว่า นายดุสิต ปิยะทัต อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. วาระ 2565 – 2566 ต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย