เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วม พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

 

          ภาคเช้า เวลา 7.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าของสถาบันร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก  ต่อมา สถาบันได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้ก่อตั้งสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันจำนวน 35 หน่วยงานร่วมวางพานพุ่ม

 

          จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติมอบโล่ให้กับนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันจำนวน 6 ราย ได้แก่

1.พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.พันเอก นพดล แทนขำ นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

3.พันตำรวจเอก สุพล ค้ำชู นักศึกษาเก่าคณะสถิติประยุกต์

4.นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.นางศรีวงศ์ โน นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.นายจิรัฐ เจนพึ่งพร นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

และมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักบรรณสารการพัฒนา