สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครู ประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า และจัดงานเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่าดีเด่น พร้อมครอบครัว ณ Hall of Fame (หอเกียรติยศ) อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

           ด้วยในวันดังกล่าว คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม ได้เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้บนเวที เพื่อเป็นการแสดงความยินดี แด่ผู้มารับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ดังนี้

1) นายอานนท์เหลืองบริบูรณ์รองอธิบดีกรมทางหลวง

2) นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์อธิบดีกรมองค์การระหว่าง

3) นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร

4) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

5) พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์จเรแห่งชาติ (สบ.8)

6) นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7) นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

8) พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ  

9) นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู้จัดการ บจก.อุดรมาสเตอร์เทค

10) นายวันชัย พันธุ์วิเชียร กรรมการผู้จัดการ บจก.ชัยภัทรพันธุ์

11) นางสาวสุนันท์  ทองสอง กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีเอสโมลิเมอร์

12) นางภัทรภรวรรณภิญโญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวีธันเดอร์

13) นายชวลิต พิชาลัย       ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

14) MS.Thamma Phetvixay Deputy Director General, Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment, Lao P.D.R.  

15) นายทวี  ธีระสุนทรวงศ์   รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

16) พลเอกสมหมาย  เกาฎีระผู้บัญชาการทหารสูงสุด

17) นายลือโรจน์  จินดารัตนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. สุภัทราพร็อพเพอร์ตี้

 

          ในวันงานสมาคมได้รับเกียรติจากคณาจารย์สถาบัน และศิษย์เก่าที่มาร่วมยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ถือเป็นการได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบัน ตลอดจนนายกสมาคมศิษย์เก่าแต่ละคณะ อาทิ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา อดีตอธิการบดีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม, รศ.ดร.ระวีวรรณ  เอื้อพันธุ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.   กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ,  ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์, รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, อ.ดร.     วัชรีภรณ์ ไชยมงคล รองคณบดีคณะสถิติประยุกต์, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม, คุณธนากร เกษตรสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์, คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคม และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  , พ.อ. กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ, คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ –คุณวิศิษฐ์  จิตรโรจนรักษ์-คุณสิทธิไชย วัฒนศรานนท์ –กรรมการ  , พลโท ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ , รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และศิษย์เก่าจากชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ , คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ที่ปรึกษา, คุณทัศน์พงษ์ สกุลคู นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม , คุณดำรงค์  รุ่งเรือง นายกสมาคมการจัดการการท่องเที่ยว  และศิษย์เก่าจากคณะต่างๆ อาทิ คุณสุพจน์ หนูเนียม, คุณจารุพร จิระพันธ์พงศ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการจากกองงานต่างๆ  ของสถาบัน ให้เกียรติมาร่วมงานกับสมาคมด้วย ทางสมาคมจึงขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาพบปะกันในวันดังกล่าว