สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์

.

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...