กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Face Book: NIDA Thailand

ขอเชิญร่วมซื้อสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมซื้อสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2565

ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ http://www.nida.ac.th

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...