ขอเรียนเชิญ

ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรอกข้อมูลตอบรับทาง google form นี้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 https://forms.gle/iqAwTZpkdmFB1f1bA

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...